Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sennamaterace.pl prowadzonego przez firmę EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. 60-113 Poznań, ul. Rawicka 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000451446, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 750 000 zł, posiadającą NIP: 7822557620, REGON: 302355258

1.2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

1.3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu www.sennamaterace.pl”

b) Utwór - plik lub informacja, która spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

c) Sklep – funkcjonalność Serwisu , sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, którego oferta dostępna jest pod adresem www.sennamaterace.pl, w którym Sprzedający umożliwia Klientom składanie Zamówień

d) Sprzedający – EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. 60-113 Poznań., ul. Rawicka 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000451446, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 750 000 zł, posiadającą NIP: 7822557620, REGON: 302355258

e) Konto – baza, która zawiera dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz historię zamówień.

f) Klient – podmiot, który prawidłowo zarejestrował się w Serwisie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

g) Konsument – Klient, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

h) Koszyk – element Sklepu, przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

i) Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu,

j) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie

k) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta

l) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie

ł) Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://www.sennamaterace.pl/

m) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym

n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

o) Potwierdzenie Zamówienia – e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia

§3. Postanowienia ogólne

3.1. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

3.2. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów

§4. Rejestracja

4.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

4.2. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka stron WWW (rekomendowane są najnowsze wersje wszystkich przeglądarek),

c) posiadanie adresu e-mail.

4.3. Potencjalny klient wysyłając formularz rejestracyjny / formularz zamówienia potwierdza, iż:

a) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

§5. Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

5.1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia.

5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.

5.3. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie w Sklepie Internetowym.

5.4. Ceny Produktów są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny widocznie na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest Klientowi przed finalizacją zamówienia.

5.5. Potencjalny klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje Produkty do Koszyka.

5.6. Przeniesienie Produktu do Koszyka nie jest tożsame z rezerwacją Produktu w sposób uniemożliwiający jego zakup innym Klientom. Produkt zarezerwowany jest w momencie wybrania opcji „Informacje o płatności”.

5.7. W Koszyku potencjalny klient może przeglądać dodawane przez siebie Produkty oraz skalkulować koszt całego zamówienia. Może edytować ilości Produktów w koszyku oraz usuwać te, którymi nie jest już zainteresowany.

5.8. Po wyborze w panelu Koszyka opcji „przejdź do płatności” potencjalny klient może przystąpić do zawierania umowy sprzedaży poprzez:

a) Zalogowanie się na istniejące już Konto - Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do zalogowania (login i hasło),

b) Dokonanie rejestracji poprzez stworzenie Konta – potencjalny klient podaje dane, które są wymagane do stworzenia Konta (opcja „Zarejestruj się”), następnie Klient wskazuje informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia (sposób płatności oraz sposób i adres dostawy). W każdym przypadku Klient ma również możliwość zaznaczenia, czy chce otrzymać fakturę VAT – wówczas należy podać numer NIP. UWAGA: numer NIP należy podać także w sytuacji, gdy Klient wybrał opcję paragonu, jednak w przyszłości będzie żądał wystawienia faktury VAT. W innym przypadku faktura VAT nie zostanie wystawiona (zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do art. 106b ustawy o VAT). Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia, w formacie PDF lub w formie papierowej wysyłanej wraz z towarem.

c) wypełnienie formularza w opcji zakupu bez konieczności rejestracji (jako gość).

5.9. Wyłącznie wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji uprawnia Klienta do złożenia zamówienia.

5.10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Inernetowego, potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.

5.11. Klient ma możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym, kartą kredytową MasterCard lub Visa, poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym PayU bądż poprzez płatność w systemie ratalnym:

a) w przypadku przelewu bankowego (elektronicznego) - bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Czas na zaksięgowanie wpłaty wynosi 20 min. Po tym czasie Klient jest przeniesiony w celu dokonania ponownej płatności (otrzyma e-mail z taką informacją). W przypadku braku wpłaty po 3 dniach Zamówienie jest anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty Zamówienie zostaje przekazane do realizacji

b) w przypadku płatności kartą kredytową - bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Czas na zaksięgowanie wpłaty wynosi 20 min. Po tym czasie Klient jest przeniesiony w celu dokonania ponownej płatności (otrzyma e-mail z taką informacją). W przypadku braku wpłaty po 3 dniach Zamówienie jest anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty Zamówienie zostaje przekazane do realizacji

c) w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje informację o numerze rachunku, na które powinien dokonać przelewu. W przypadku braku zapłaty po 6 dniach od złożenia Zamówienia Zamówienie jest anulowane.

d) w przypadku płatności w systemie ratalnym - płatność dokonywana jest w ramach kredytu udzielonego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Strzegomska 42c zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław pod numerem KRS 0000094876, NIP 527-20-46-102, REGON 01273693800000.

5.12. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a w przypadku opcji płatności innej niż gotówką przy odbiorze - po wpłynięciu płatności za Zamówienie na konto Sprzedającego.

5.13. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania złożonego przez Klienta zamówienia, jeśli miało ono miejsce w momencie trwania awarii Sklepu.

§6. Warunki dostaw

6.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska i DTS w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty za towar na rachunku bankowym Sklepu lub udostępnia do odbioru przez klienta w lokalizacji magazynu – tj. pod adresem: 61-483 Poznań, ul. Górecka 104, Hala D.

6.2. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od dnia nadania przesyłki.

6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie ratalnym zamówiony Produkt może być przygotowany do wysyłki i dostarczony dopiero w momencie przekazania Sklepowi przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

6.4. W przypadku zakupu materaca, który transportowany jest w sposób zrolowany, dostawę realizuje firma kurierska DPD. Oznacza to, że w ramach usług w dniu dostawy do odbiorcy zostaje dostarczony SMS z planowaną godziną dostawy (przedział godzin) oraz numerem kontaktowym do kuriera. W przypadku firmy kurierskiej DPD istnieje również możliwość dokonania płatności kartą u kuriera przy odbiorze przesyłki z płatnością za pobraniem.

6.5. W przypadku zakupu materaca, którego dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DTS, zamówienie realizowane jest przez dwóch pracowników, którzy wnoszą materac. Klient posiada również możliwość śledzenia przesyłki na stronie oraz otrzymuje nr telefonu do kuriera.

6.6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

6.7. Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.

6.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

6.9. Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę

6.10. W chwili dostarczenia Produktu Klient może zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru.

6.11. Klient zobowiązany jest, do ostrożnego otwierania produktu, tak, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

6.12. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia, od tego momentu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu.

6.13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy,

§7. Zmiany w zamówieniach

7.1. Zmiany w zamówieniu obejmujące dane do wystawienia faktury VAT lub samego adresu Klienta, na który ma zostać zrealizowana dostawa jest możliwa wyłącznie po ustaleniu szczegółów ze Sprzedającym, o ile Sprzedający wyrazi na to zgodę.

7.2. Wprowadzanie zmian, o których mowa wyżej, możliwe są poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sprzedającym telefonicznie pod nr 603 671 572 albo mailowo na adres sklep@sennamaterace.plZmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta przez Sprzedawcę i tylko w sytuacji, kiedy taka zmiana będzie możliwa (jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki i przekazane do firmy kurierskiej lub przewoźnika)

§8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

8.1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: : EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. (Materace SENNA - Sklep Internetowy) 61-483 Poznań, ul. Górecka 104, Hala D lub na adres e-mail: sklep@sennamaterace.pl

8.2.W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy oryginalnie zapakowany i w stanie nienaruszonym zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

8.3. Oprócz wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek odesłać oryginał zakupu (paragon) na adres 61-483 Poznań, ul. Górecka 104.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkty – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub kurier (odebranie dostarczonych Przedmiotów od przewoźnika lub kuriera)

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na następujący adres: : EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. (Materace SENNA - Sklep Internetowy) 61-483 Poznań, ul. Górecka 104, Hala D

8.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu ani dodatkowych kosztów z tym związanych.

8.7.Sprzedawca zwraca Zamawiającemu (Konsumentowi) należność za odesłany przez Zamawiającego (Konsumenta) Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

§9. Reklamacje

9.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu wg definicji Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można składać: poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@sennamaterace.pl lub drogą pocztową na adres: EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. (Właściciel Sklepu Internetowego sennamaterace.pl) 61-483 Poznań, ul. Górecka 104, Hala D

9.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. 4. Klient może również skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia reklamacji, będącego załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. 5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

9.6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

9.7. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. (Właściciel Sklepu Internetowego sennamaterace.pl) 61-483 Poznań, ul. Górecka 104, Hala D, mailowo pod adres sklep@sennamaterace.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§10. Postanowienia końcowe

10.1 Przeglądając zamieszczone w Serwisie zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

10.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

10.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

10.5. Na stronie Sklepu mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyłają linki zawarte w reklamach.

10.6. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera Utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

10.7. Umieszczanie przez Klientów treści bezprawnych jest zakazane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane pod Produktami. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do moderowania, skracania lub usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).

10.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

10.9. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedający są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.02.2015 r.

10.11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie e-mailowej na minimum 7 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta.

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - formularz reklamacyjny