REGULAMIN KONKURSU „Jesień z Senna Materace”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs internetowy organizowany jest na stronie Materace SENNA w serwisie Facebook, dostępnej pod adresem internetowym https://www.facebook.com/sennamaterace.

 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem"oraz przepisami prawa polskiego.

 4. Konkurs trwa w dniach 21.10.2016 – 07.11.2016.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.

 7. Organizatorem Konkursu jest firma EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Milczańskiej 14 A, lok.2.

§2
UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§3
ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie strony fanowskiej Organizatora w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/sennamaterace) oraz dodanie pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytanie „W jaki sposób próbujesz zwalczyć jesienną chandrę?” oraz rodzajem materaca, który Uczestnik chce wygrać (jedno- czy dwuosobowy). Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 06.11.2016 r. (do godz. 23:59).

 3. Ze zgłoszeń przesłanych do 06.11.2016 r. Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wybierze dwie najciekawsze odpowiedzi spełniające powyższe warunki, a ich autorom zostanie przyznana nagroda. Kryterium wyboru jest kreatywność zgłoszeń, poddana subiektywnej ocenie Jury.

 4. Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

 5. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z przyjętymi normami obyczajowymi, naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób, nie będą brane pod uwagę.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a więc najpóźniej w dniu 09.11.2016 r. Laureaci zostaną poinformowani w poście opublikowanym na stronie Organizatora w serwisie Facebook.com i/lub w wiadomości prywatnej do zgłoszenia Uczestnika.

 7. Laureaci po ogłoszeniu wyników powinni skontaktować się z Organizatorem w ciągu 48 godzin poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku. W przeciwnym razie tracą oni prawo do nagrody.

 8. Nagrodą w konkursie jest: 1) jednoosobowy materac LENA o wymiarach 90x200 cm oraz 2) dwuosobowy materac LENA o wymiarach 160x200. Wartość nagrody wynosi odpowiednio: 398,67 zł i 665,33 zł. Szczegóły dotyczące produktu znajdują się na stronie internetowej Organizatora: https://sennamaterace.pl/glowna/156-lena-materac-bonelowy.html.

 9. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 10. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§4
DANE OSOBOWE
 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi bazy danych osobowych. Dane przesłane przez uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia poprawnego przebiegu konkursu i wypełnienia jego założeń.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w terminie do 3 dni po ogłoszeniu listy zwycięzców: w formie listownej na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Jesień z Senna Materace - REKLAMACJA” wraz z podaniem adresu lub w formie elektronicznej na adres: sklep@sennamaterace.pl.

 2. Komisja reklamacyjna ma 5 dni na ustosunkowanie się do nadesłanej reklamacji od momentu jej doręczenia.

 3. Decyzja komisji reklamacyjnej jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o niej na piśmie, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu lub mailowo, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku niemożności odbioru nagrody przez Uczestnika konkursu, nie przysługuje mu ekwiwalent nagrody w postaci pieniężnej lub jakiejkolwiek innej. Nagrodzony uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.

 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Sporządzono w dniu: 21.10.2016 r.